Ειδικές τιμές
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

 
Καλάθι αγορών
0 προιόντα
 
FOX 2020

 
Κατασκευαστές
 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

        ΑΠΟ 42€

 
 

Όροι και Προύποθέσεις 1

Πνευματικά δικαιώματα:Το συνολικό περιεχόμενο  αυτής της Ιστοσελίδας προστατεύεται από τις περί Πνευματίκης Ιδιοκτησίας διατάξεις και είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων.Τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας δεν μπορούν να αντιγραφούν,παρά μόνον για μη εμπορική προσωπική χρήση, με κάθε επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της εταιρείας, και συνεπώς δεν μπορούν να αντιγραφούν περαιτέρω, να αναπαραχθούν ή να επαναδιανεμηθούν με διαφορετικό τρόπο.Με εξαίρεση των όσων ρητά ορίζονται τυχόν ανώτερω,δεν μπορείτε να αντιγράψετε,εκθέσετε,κατεβάστε μέσω του διαδικτύοθ,διανείμετε,τροποποιήσετε,αναπαράγετε,αναδημοσιεύσετε ή αναμεταδώσετε το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου ή εγγράφου αυτής της ιστοσελίδας με οποιοδήποτε ηλεκτονικό μέσο ή σε αντίτυπα,ή να κλανετε κάποια εργασία που θα στηρίζται σε φωτογραφίες ,κείμενο ή έγγραφα της ιστοσελ'ίδας μας,δίχως τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας.Τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν θα θεωρηθεί ότι παραχωρεί οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα αναφορικά με οποιοδήποτε πνευαμτικό ή βιομηχανικό δικαίωμα ή δίπλωμα ευρισιτεχνίας ή σήμα ή λογότυπο της εταιρείας ή τρίτων.                                    Σήματα: Όλα τα σήματα που εμαφανίζονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, οι ονομασίες προϊόντων,ανεξαρτήτως του εάν εμφανίζονται με κοινά γράμματα ή σύμβολα ή απεικονίσεις αποτελούν σήματα της Εταιρείας ή τρίτων εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.Η χρήση και /ή παραποίηση των σημάτων αυτών απαγορεύεται ρητά και αποτελεί παράβαση της νομοθεσίας περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας,περί σημάτων,περί Αθέμιτου Ανταγωνισμούκλπ.Σας ενημερώνουμε ότο η Εταιρεία μας προτίθεται να προστατεύει ενεργά και δυναμκά το σύνολο των πνευματικών της δικαιωμάτων.

Αποκλεισμός Ευθύνης:Η εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια,στο μέτρο του εφικτού,ώστε να περιλαμβάνει στην Ιστοσελίδα της όσο το δυνατό πιο ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες ωστόσο δεν δίνει κανενός είδους εγγύηση ούτε δίνει οποιαδήποτε υπόσχεση αναφορικά με την να πάσα στιγμή ακρίβεια,ενημερότητα ή πληρότητα της Ιστοσελίδας της.Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο που πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας.Η εταιρεία δεν δίνει οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση,ούε υπόσχεται την καταλληλότητα των αντικειμένων της εμπορείας της για συγκεκριμένο σκοπό.Επιπλέον η εταιρεία δεν φέρει καμιά ευθήνη σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ορισμένων εκ των αναρτημένων στην Ιστοσελίδα της προϊόντων.Ούτε η εταιρεία αλλά ούτε και οποιοδήποτε μέρος που συμμετείχε στη δημιουργία,στο σχεδιασμόή στην διάθεση συτής της Ιστοσελίδας,θα ευθύνοντια για οποιαδήποτε ζημιά του χρήστη,συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά κάθε άμεσης,έμμεσης,τυχαίας,παρεπόμενης ή άλλης ζημιάς,που θα προκύψει τυχόν από οποιαδήποτε πρόσβαση,χρήση ή αδυναμία χρήσης αυτής της ιστοσελίδας,ή για ζημιά δπου προκλήθηκε από έστω και ελαφρά αμέλεια οποιουδήποτε υπαλλήλουή προστηθέντος της ή οπό οποιοδήοτε σφάλμα ή παράλειψη στο περιεχομενό της εκτός εάν αποδειχθεί ότι η παράλειψη οφείλεται σε δόλο της ίδιας της διοίκησης της εταιρείας με πρόθεση την πρόκληση βλάβης σε συγκεκριμένο χρήστη.Ο αποκλεισμός της ευθύνης περιλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημιάς από τυχόν μετάδοση ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.                                                                                                                                      Τιμολόγηση: Οι ανα γραφόμενες τιμές όλων τω πωλούμενων στην Ιστοσελίδαα της Εταιρείας είναι τιμές λιανικής και περιλαμβάνουν 24%Φ.Π.Α.Το τελικό κόστος κάθε παραγγελίας θα υπολογίζεται αφού προστεθούν στη λιανική τιμή κάθε προϊόντος τα έξοδα συσκευασίας (εφόσον αυτά υφίστανται) και αποστολής,για το ύψος των οποίων θα ενημερώνονται οι πελάτες μας πρίν από την υποβολή της παραγγελίας τους.Η τιμή που χρεώνεται στον πελάτη είναι η ισχύουσα κατά τη στιγμή της παραγγελίας,Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών των προϊόντων της,ωστόσο,οποιαδήποτε τέτιοα τροποποίηση δεν θα επηρεάζει τις ήδη αποσταλθείσες παραγγελίες,οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από την εταιρεία .Η εταιρεία σας παρέχει τη δυνατότητα,κατά την υποβολή της παργγελίας σας,να επιλέξετε τον τύπο του παραστατικού το οποίο επιθυμείτε να εκδοθεί,απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο,σημειώνοντας το σχετικό πεδίο της Ιστοσελίδας.Η συναλλαγή θα θεωρείται ολοκλειρωθείσα μόνο μετά τηα αποστολή γραπτής ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης από την εταιρεία.Σημειώνεται ότι η εταιρεία δύνατια να υπαναχωρήσει και να μην εκπληρώσει μια παραγγελία ανιτιολογήτως ενώ στην περίπτωση αυτή θα επιστρέφεται το τίμημα που τυχόν έχει ήδη εισπραχθεί.